Za ciljeve projekta u kome smo partneri sa ODIHR CPRSI označili smo:

-          realnu procenu situacije o trgovini romskom decom u Srbiji

-          prikupljanje podataka o trgovanoj deci

-          analiza podataka i njihova prezentacija

-          obaveštavanje šire javnosti o dobijenim podacima

-          pripremanje moguće akcije u cilju  suzbijanje ove pojave

Metodologija kojom smo se koristili je istraživanje na terenu, a konkretne metode bile su razgovor, anketa, upitnici. Istraživanje je obuhvatilo nevladine organizacije i državne institucije.

NVO: 
-          ASTRA – BEOGRAD
-          ANTI SEXTRAFICING CENTAR – BEOGARAD
-          BEOSUPORT – BEOGRAD
-          SKLONIŠTE ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA

DRŽAVNE INSTITUCIJE

-          POLICIJA – POGRANIČNA POLICIJA

-          INTERPOL ZA SCG

-          POLICIJA – JAVNI RED I MIR

-          MINISTRASTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJLANU POLITIKU

U realizaciji projekta učestvuje jedna romska aktivistkinja (Svetlana Ilić) koja ima određeno iskustvo na ovom polju rada. Njena zaduženja su terenski rad u anketiranju i  istraživanju i beleženju podataka od NVO i državnih institucija, zatim aktivno učestvovanje u analizi, izradi i prezentaciji dobijenih podataka ovim istraživanjem.

Superviziju i monitoring istraživačkog dela ovog projekta vršile su RŽC BIBIJA i ASTRA, dve nevladine organizacije iz Beograda. Slavica Vasić iz RŽC BIBIJA i Tamara Vukasović i Marija Anđelković iz ASTRE pomagale su aktivistkinji u ostvarivanju kontakata sa organizacijama značajnim za istraživanje, kao i u izradi konačnog izveštaja o trafikingu romske dece u u SCG.

Rezultat ovog projekta bio je izveštaj »Trafiking ljudi i njegove posledice na romsku zajednicu u Srbiji, Unija SCG« prezentovan  na regionlanom treningu o trafikingu ljudskih bića u Beogradu.