1Romske ženske organizacije iz Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije, okupile su se u Skoplju 21. i 22. septembra na prvom koordinacijskom sastanku partnerskih organizacija na regionalnom projektu “Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja nad ženama”.

Ovaj projekat za cilj ima jačanje kapaciteta romskih ženskih organizacija kako bi mogle da utiču na stvaranje podsticajnog normativnog okvira. Takođe će pružiti i podršku regionalnim koalicijama za razmenu dobrih praksa, kreiranju zajedničkih materijala koji se mogu primeniti na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou. Deo je regionalnog programa “Implementing Norms, Changing Minds: Ending Violence Against Women in the Western Balkans and Turkey”, koji sprovode UN Women uz podršku Evropske Unije.

Sastanak je organizovan sa ciljem koordinacije aktivnosti za ponovno uspostavljanje romskih ženskih mreža na nacionalnom nivou i mapiranje 5-10 romskih i ne-romskih ženskih organizacija koje će biti pozvane da kreiraju mreže na nacionalnom nivou u svojim zemljama. Partneri Romski ženski centar Bibija (Srbija), Romska asocijacija za žene i mlade Luludi (Makedonija), Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin (Bosna i Hercegovina), NVO Mladi Romi(Crna Gora) koji su prisustvovali sastanku koordiniraće rad mreža u svojim zemljama.

Uspostavljene/ponovo uspostavljene nacionalne mreže organizacija će učestvovati u izradi monitoring izveštaja o implementaciji i sprovođenju konvencije Saveta Evrope o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (Istambulska konvencija) i Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i davnju preporuka za države i druge aktere za zaustavljanje nasilja nad ženama.

Sastanku je prisustvovala i stručnjakinja angažovana za razvoj monitoring matrice koja će služiti kao osnova za prikupljanje podataka i pripremu monitoring izveštaja u skladu sa CEDAW om i Istambulskom konvencijom.