Danas počinje kampanja "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama". BIBIJA i ove godine aktivno zagovara nultu toleranciju na nasilje prema Romkinjama.

PROGOVORI – PROTIV NASILJA SE IZBORI

 Preporuke

A.   Strateški i zakonodavni okvir

 • Neophodno je primenjivati zakonske odredbe ravnopravno na sve građane i građanke Republike Srbije u skladu sa Istambulskom konvencijom.
 • Potrebna je strožija kaznena politika u oblasti borbe protiv nasilja prema ženama.
 • U najskorije vreme pristupiti izradi novog strateškog okvira koji će definisati mere protiv nasilja prema ženama, sa posebnim merama koje se odnose na bolju zaštitu Romkinja u situaciji nasilja.
 • Ženska parlamentarna mreža treba da uvrsti temu položaja Romkinja u agendu svog delovanja.


B.    Institucionalni odgovor države na nasilje prema ženama u porodici i partnerskim odnosima

 • Uspostaviti sveobuhvatni pristup borbi protiv nasilja prema ženama, sa fokusom na žene iz društveno osetljivih grupa, koji će uključivati obrazovanje, rad i zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i stanovanje.
 • Koordinisati razne aktivnosti u ovoj oblasti na svim nivoima.
 • Uspostavljanje baze podataka i evidencije žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima, koja će sadržavati i etnički osetljive podatke,  sa ciljem boljeg planiranja strateških mera. 
 • Uspostavljanje nacionalne SOS linije, koja će biti besplatna i  dostupna i Romkinjama u romskim naseljima.
 • Da se u AP uz novu Strategiju za Rome/kinje ubaci u cilju za socijalnu zastitu i mere i aktivnosti vezano za zastitu Romkinja od nasilja.


C.    Saradnja organizacija civilnog društva i institucija na nacionalnom i lokalnom nivou

 • Neophodno je uspostaviti čvršću saradnju između lokalnih institucija i civilnog društva kroz potpisivanje lokalnih sporazuma o saradnji.
 • Uključivanje romskih ženskih organizacija u lokalne timove za zaštitu od nasilja.
 • Pokrenuti sveobuhvatno istraživanje o rasprostranjenosti i uzrocima nasilja prema Romkinjama.


D.    Lokalni nivo

 • Doslovna primena Opšteg i posebnih protokola za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima na lokalnom niovu.
 • Neophodno je kontinuirano stručno usavršavanje kako instituciaj na lokalu tako i organizacija civilnog društva. 


E.    Mediji

 • Neophodno je stalno stručno usavršavanje o načinima izveštavanja o temi nasilja u porodici i partnerskim odnosima, sa fokusom na Romkinje i žene iz društveno osetljivih grupa.
 • Sankcionisanje senzacionalnističkog izveštavanja u medijima.

 

1bb

2 bb