PROJEKAT:  SVE ZA DECU: MOBILIZACIJA ZAJEDNICE ZA PODRŠKU RAZVOJU ROMSKE DECE U NAJRANIJEM DETINJSTVU

POZICIJA: Senior stručnjak-kinja za procenu delovanja lokalnih timova za podršku ranom razvoju dece koja žive u romskim naseljima u sledećim lokalnim samoupravama: Beograd – gradske opštine Zemun i Palilula, Požarevac/Kostolac, Leskovac, Pirot i Kragujevac.

OPIS POSLA

Svrha angažovanja:

1.      Procena efekata, efikasnosti i održivosti intersektorskog rada i pružanje podrške romskim porodicama od strane ustanova/profesionalaca, predstavnika lokalnih samouprava i aktivista nevladinih organizacija, primenom strategija i metodologije usmerenih na porodicu, kroz individualno planiranje podrške po modelu „jedan plan za jedno dete/porodicu“.

2.      Definisanje preporuka za dalje osnaživanje lokalnih timova za podršku ranom razvoju, unapređivanje inter-sektorskog rada i postojećih mehanizama podrške tri relevantna sistema (zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite).

Produkti koji treba da budu isporučeni

Metodologija istraživanja i instrumenti za prikupljanje podataka na terenu

Izveštaj o procenjenim efektima i intersektorskom radu na lokalnom nivou


Kratak opis najpersepktivnije prakse na lokalu

Preporuke – opšte, prema lokalitetima i prema akterima za dalju izgradnju kapaciteta, povećanje efektivnosti, efikasnosti i održivosti

Skraćeni izveštaj na engleskom jeziku

Projekat:

"Sve za decu: mobilizacija zajednice za podršku razvoju romske dece u najranijem detinjstvu"

Trajanje angažmana:

20 radnih dana u periodu 15. septembar – 10. novembar. 2019. godine

 

1.     Obrazloženje

Projekat doprinosti osnaživanju i podržavanju intersektorskog rada sa romskim porodicama kroz individualne, grupne i aktivnosti u zajednici, planirane i realizovane od strane lokalnih timova za podršku ranom razvoju (koji funkcionišu kao deo mobilnih timova za inkluziju Roma gde oni postoje ili nezavisno) i uz uključivanje postojećih mehanizama podrške, odnosno postojećih i novih programa i usluga na lokalu. Lokalni timovi, sastavljeni od predstavnika-ice tri relevantna sistema (zdravstvena i socijana zaštita, obrazovanje/predškolska ustanova), predstavnika-ica lokalne samouprave (najpre romski koordinator gde postoji) i  organizacija civilnog društva su osnovna karika kroz koju se ostvaruje podrška porodicama i deci u peirodu najosetljivijem za razvoj i učenje. Cilj ovog načina rada je efikasnije povezivanje lokalnih romskih organizacija sa institucijama tri najvažnija sistema, kako bi se kreirale efikasne i uspešne intersektorske aktivnosti za unapređenje položaja romskih porodica i kako bi se umanjili rizici po zdravlje i opšti razvoj dece koja žive u nestimulativnim uslovima. Patronažne sestre, zdravstvene medijatorke i aktivisti-kinje organizacija civilnog društva direktno rade sa romskim porodicama sa decom uzrasta do šest godina, a koje žive u podstanardnim naseljima.

Kroz saradnju svih aktera koji rade na terenu i drugih zaposlenih u domu zdravlja, centru za socijalni rad, predškolskoj ustanovi, jedinici lokalne samouprave, roditelji su dodatno  podržani za prevazilaženje specifičnih problema u oblasti zdravlja i razvoja dece, ishrane, imunizacije, higijene, bezbednosti, zaštite od diskriminacije i drugih problemima sa kojima se deca i porodice souočavaju u od najranijeg uzrasta deteta.

Veliki značaj u ovim aktivnostima imaju patronažne i pedijatrijske službe koje u okviru svojih redovnih poseta najčešće viđaju porodice i u prilici su da vrlo rano prepoznaju rizike po zdrav rast i razvoj dece, kao i rane pokazatelje da razvoj ne protiče kako je očekivano. Projektom je planirano da primenom određenih instrumenata (ček-lista) za evidentiranje i rano prepoznavanje rizika, patronažne sestre markiraju porodice kojima je potrebna integrisana (inter-sektorska) podrška, kao i da se na osnovu ovih potreba, a uz pristanak porodice,  kroz Lokalni tim za podršku ranom razvoju, zajedno sa partnerima, kreira plan podrške za ove porodice. Plan podrške uključuje aktivnosti koje su odgovornost različitih aktera, u skladu sa prepoznatim potrebama, a tim periodično sagledava rezultate rada i dodaje nove ciljeve za porodicu odnosno po ispunjenju svih ciljeva isključuje porodicu iz intenzivnog fokusa rada tima. Takođe, lokalni timovi u podršku su uključili različite aktere iz lokalne zajednice, koristići, pre svega, postojeće institucionalne mehanizme i procedure za podršku porodicama iz osetljivih grupa. Kroz posete porodici od strane zdravstvenih medijatorki i aktivista, organizacije civilnog društva svojim programima osnažuju i edukuju porodice, pružaju im potrebne informacije, znanja, veštine i druge vidove podrške, od važnosti za zdravlje, rast i razvoj dece i za unapređivanje roditeljskih veština i kompetencija. Efekti podrške, treba da bude izmereni i kontinuitet obezbeđen ponovljenim redovnim posetama patronažne sestre, koja koristeći ček liste prati promene i napredak u razvoju deteta i u roditeljskim praksama u oblasti zdravlja, ishrane, imunizacije, podsticanja igre i učenja i o tome informiše tim.

2.     Cilj angažovanja senior stručnjaka-kinje:

Cilj angažovanja stručnjaka-kinje je:

1.      Procena efekata, efikasnosti i održivosti intersektorskog rada i pružanje podrške romskim porodicama od strane ustanova/profesionalaca, predstavnika lokalnih samouprava i aktivista organizacija civilnog društva, primenom strategija i metodologije usmerenih na porodicu, kroz individualno planiranje podrške po modelu „jedan plan za jedno dete/porodicu“

2.      Definisanje preporuka za dalje osnaživanje lokalnih timova za podršku ranom razvoju, unapređivanje inter-sektorskog rada i postojećih mehanizama podrške tri relevantna sistema (zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite)

S obzirom da su lokalni timovi formirani od predstavnika tri relevantna sistema (zdravstvena i  socijana zaštita, obrazovanje), predstavnika lokalne samouprave i organizacija civilnog durštva, ili u okviru mobilnih timova za inkluziju Roma u opštinama gde oni postoje ili kao nezavisni, važno je da se procenom obuhvati:

 • način organizacije lokalnog tima u odnosu na održivost funkcionisanja lokalnog tima unutar lokalne samouprave (kao deo mobilnog tima za inkluziju Roma, ili deo drugih inter-sektorskih struktura)
 • kvalitet i efikasnost saradnje svih aktera/profesionalaca uključenih u kreiranje i pružanje podrške porodici i deci iz romske zajednice, na lokalnom nivou (zaposleni u domu zdravlja, centru za socijalni rad, predškolskoj ustanovi, jedinici lokalne samouprave);
 • kvalitet povezivanja lokalnih romskih orgnaizacija i institucija iz tri sistema;
 • relevantnost, efektivnost i efikasnost korišćenja mehanizma izrade individualnog plana podrške za dete i porodicu – procene, planiranja, praćenja njegove realizacije, i mogućnost održivosti ovog mehanizma u sistemu
 • obuhvat i domet posebnih intersektorskih aktivnosti, koje su kreirane i tokom projekta realizovane, za unapređivanje položaja romskih porodica kroz ostvarivanje ciljeva definisanih individualnim planovima podrške za dete i porodicu, sa ciljem da se umanje rizici po zdravlje i unapredi opšti razvoj dece u romskim pordicama koje žive u nestimulativnim uslovima;
 • efikasnost preduzetih terenskih aktivnosti patronažnih sestara, zdravstvenih medijatorki i aktivisti organizacija civilnog društva za rad sa romskim porodicama, proeca dobijenje i potrebne podrške za dalju izgradnju njihovih kapaciteta;
 • efikasnost/iskorišćenost postojećih mehanizama podrške u lokalnim zajednicama (kao što su mobilni tim za inkluziju Roma, koordinator za romska pitanja, pedagoški asistent u predškolskoj ustanovi, referent za društvene delatnosti, usluge podrške porodici kroz centar za socijalni rad i programe socijalne zaštite, patronažna i pedijatrijska služba doma zdravlja, inter-resorna komisija, nevladin sektor);
 • programska usmerenost na rada sa romskim porodicama u romskim zajednicama, radi pružanja podrške za prevazilaženje specifičnih problema u oblasti zdravlja dece, ishrane, imunizacije, higijene, bezbednosti , razvojnih problema dece, diskriminacije i drugih problemima sa kojima se suočavaju
 • potrebe za zagovaranjem i daljom izradnjom kapaciteta aktera radi poboljšanja efekata zadovoljavanja potreba deteta i porodice.
3.     Obaveze senior stručnjaka-kinje:

 • Upoznavanje sa dokumentacijom, procesima i aktivnostima koji su podržani projektom, sastanka sa projektnim timom BIBIJE , UNICEFom i eventualno obilzak nekog od timova radi prikupljanja potrebnmih informacija za razvoj metodologije
 • Kreiranje metodologije i potrebnih instrumenata za realizaciju analize i procene efekata uspešnosti delovanja i kapaciteta lokalnog tima za rani razvoj i procenu adekvatnosti projektnih aktivnosti;
 • Predstavljanje metodologije i dogovor o planu rada;
 • Organizacija i realizacija najmanje 6 radnih sastanaka sa lokalnim timovima za rani razvoj, po jedan radni sastanak sa svakim lokalnim timom u šest jedinica lokalne samouprave ;
 • Sasatanka sa SKGO projektnim timom u odnosu radi sagledavanja rada mobilnih timova i strategije njihovog osnaživanja i eventualno drugim akterima koji deluju na lokalnom nivou
 • Analiza informacija dobijenih od predstavnika-ica lokalnog tima za rani razvoj u šest jedinica  lokalne samouprave ;
 • Analiza primene određenih instrumenata u radu patronažnih službi (ček-lista) za evidentiranje i rano prepoznavanje rizika;
 • Analiza procesa izrade i praćenja indivudlanog plana podrške za dete i porodicu 
 • Analiza intersektorskih aktivnosti realizovanih tokom projekta za unapređivanje položaja romskih porodica kroz ostvarivanje ciljeva definisanih individualnim planovima podrške za dete i porodicu;
 • Procena kapaciteta i spremnosti lokalnih institucija i lokalnih romskih organizacija  za kreiranje i pružanje adekvatne podrške porodicama/roditeljima/zakonskim zastupnicima/deci;
 • Priprema analitičkog dokumenta koja sadrži procenu efekata i održivosti intersektorskog rada u oblasti podrške romskim porodicama i deci u oblasti zdravstvne i socijalne zaštite i ranog razvoja;
 • Opis najperspektivnijeg modela organizacije i rada intersektorskog tima
 • Kreiranje  specifičnih preporuka za svaki lokalni tim i opštih preporuka za podršku ranom razvoju, za unapređivanje inter-sektorskog rada i postojećih mehanizama podrške tri relevantna sistema (zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite);
 • Učešće u predstavljanju analitičkog dokumenta u šest lokalnih samouprava: Beograd – gradske opštine Zemun i Palilula, Požarevac/Kostolac, Leskovac, Pirot i Kragujevac.
 • Sažetak izveštaja na engleskom jeziku;
 • Izveštaj o radu
4.     Uslovi

Potrebne kvalifikacije, znanja i veštine:
 • Najmanje univerzitetska diploma iz oblasti obrazovanja, društvenih ili humanističkih nauka;
 • Minimalno pet godina kontinuiranog iskustva u istraživanjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovanja dece;
 • Iskustvo u razvijanju sličnih dokumenata/analiza;
 • Odlično poznavanje engleskog i srpskog jezika;
 • Odlične analitičke i komunikacione veštine.
Radno i profesionalno iskustvo:
 
 • Razumevanje problema i potreba romske zajednice u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovanja, sa naglaskom na razumevanje ranog razvoja dece;
 • Poznavanje i iskustvo u radu sa lokalnim samoupravama
 • Specifično iskustvo u radu sa civilnim društvom, posebno romskim, zatim sa porodicama/roditeljima/zakonskim zastupnicima i decom koja pripadaju ranjivim kategorijama, kao i sa lokalnim institucijama;
 • Iskustvo u radu sa marginalizovanim kategorijama stanovništva.
5.     Vremenski okvir

 
Zadatak

Broj radnih dana

Vremenski period

Pripremni sastanak sa PT i UNICEFom i analiza projektne dokumentacije i procesa 1

Do 20.09.2019.

Predlog istraživačke metodologije i instrumenata 2

Do 25. 09 2019

Plan poseta lokalnim timovima za rani razvoj i prikupljanje podataka na terenu u 6 lokalnih samouprava 4

Do 05.10.2019.

Analiza podataka, preporuke i prvi draft izveštaja 5

Do 20.10.2019

Prikupljanje komentara na prvi draft i preporuke 2

Do 25.10.2019.

Konačni izveštaj sa preprukama i sažetkom na engleskom  jeziku

2

Do 31.10.2019.

Učešće u predstavljanju izveštaja u 6 lokalnih samouprava 4

01-10.11.2019.

  20

 


6.     Trajanje angažovanja

Period angažovanja: 15. septembar – 10. novembar. 2019. godine
Ukupno dana angažovanja: 20 radnih dana.                     

7.     Podnošenje prijave

1. Ne postoji standardni obrazac za prijavu.  Prijava treba da sadrži ime i prezime podnosioca, naziv  pozicije i datum ponošenja prijave.
2. Stručnjak/kinja  treba da pošalje biografiju sa detaljnim podacima u vezi sa prethodnim  iskustvom u istraživanju u oblasti ranog razvoja dece, rada sa osetljivim društvenim grupama, posebno romskom zajednicom, kao i biografske podatke o realizovanim sličnim poslovima.
3. Rok za podnošenje prijave  je  09. septembar 2019. godine do 17,00 h.
4. Prijavu treba podneti elektronskim putem na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.