oleg-laptev-QRKJwE6yfJo-unsplashBIBIJA Romski ženski centar i UNICEF kancelarija u Srbiji

realizuju projekat

"Tehnička podrška radu Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova"

Opšti cilj Koalicije je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji, i to kroz zagovaranje otklanjanja institucionalnih i društvenih prepreka za sprovođenje relevantnih zakonodavnih i strateških okvira, kao i promociju primera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu lokalnih zajednica, nevladinog, vladinog i privatnog sektora i medija.

Koalicija predstavlja zajednicu pojedinaca, institucija i organizacija koji će zajedno raditi na jačanju opcija bezbednog izbora za devojčice romske nacionalnosti i treba da osigura da se žene i muškarci, dečaci i devojčice romske nacionalnosti, osnaže da menjaju postojeću praksu dečjih brakova.

Koaliciju, između ostalih, čine predstavnici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, UNICEF-a, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,  Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nišavskog, Jablaničkog i Južnobanatskog upravnog okruga, skupštinskih odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, kao i prava dece, Zaštitnika građana, Poverenika za rodnu ravnopravnost, Grada Beograda, udruženja civilnog društva Bibija, Ternipe, Udruženja Roma Novi Bečej,Udruženja Romkinja Osvit, Praksis, Indigo, Centar za prava deteta,  Atina, Udruženje romskihi studenata, udruženje Novi Svet, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Centar za zaštitu trgovine ljudima, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava,  Kancelarija zas inkluziju Roma, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu,  Javno tužilaštvo,  i UN agencija.

Nacionalna koalicija uspostavila je dve podgrupe koje će adresirati dve strateški važne tematske oblastiza njeno  funkcionisanje a to su podgrupa za unapređenje sistemsko -normativnog okvira u odgovoru na dečiji brak i podgrupa za saradnju sa medijima.Podgrupe treba da nastave sa  aktivnostima započetim u okviru šire grupe organizacija članica koalicije u cilju pružanja stručne podrške zagovaračkim naporima i inicijativama koje koalicija preduzima u narednom periodu.

Ovaj cilj će se postići kroz angažovanje eksperta  koji će pružati specifičnu stručnu podršku.

Ekspert/kinja za podršku radu podgrupe Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova za unapređenje sistemsko-normativnog okviraNeophodne kompetencije:
  • Minimum deset godina relevantnog iskustva u oblasti prava deteta i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
  • Završen Pravni fakultet
  • Iskustvo u sastavljanju pravnih akatai podnošenju zakonskih predlogau oblasti prava deteta i/ili u oblasti unapređenja položaja pripadnika romskena cionalne manjine
  • Iskustvo u koordinisanju aktivnosti između različitih  sektora i  u okviru multidisciplinarnih timova
  • Fleksibilnost u radu, sposobnost za prilagođavanje planova/inicijativa u odnosu na kontekst
Zadaci:
  • davanje stručnog mišljenja vezano za pravne implikacije i aspekte pokrenutih incijativa koalicije,
  • draftiranje pravnih akata i inicijativa i sprovođenje konsultativnog procesa sa članicama Koalicije i obezbeđivanje konsenzusa  oko predloga sačinjenih pravnih dokumenata.
  • podrška sastancima podgrupe za unapređenje normativnog okvira u odgovoru na dečije brakove
  • praćenje podnetih inicijativa i izveštavanje članica koalicije o preduzetim merama i ishodima
Angažovani eksperti će realizovati  aktivnost od 10. aprila  do 30. juna  2021. 
Molimo Vas da nam prilikom prijave dostavite  CV i  specifikaciju  troškova.
Sve aplikacije pristigle do 22 marta 2021. godine do 15,00 časova biće razmatrane.
Sve aplikacije  treba da budu dostavljene putem e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Hvala Vam na zainteresovanosti i učešću!
 
Beograd, 12. mart  2021.