canada-logoU Beogradu je 23. februara 2016. godine održana konferencija "Rani, prisilni i dečji brakovi u Srbiji: ka mapiranju problema i mogućih rešenja" koju je otvorio Philip Pinnington, ambasador Kanade u Republici Srbiji, uvodne reči o ovoj temi dale su Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Gordana Stevanović, zamenica zaštitnka građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost. O pravu na obrazovanje i mogućnostima koje nudi obrazovanje romskim devočicama govorila je Angelina Skarep iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok je o neophodnosti  sagledavanja romskog ženskog pitanja u kontekstu opšte demokratizacije  društva i postizanja rodne ravnopravnosti govorila Milana Lazić, koordinatorka za ljudsku bezbednost i rodnu ravnopravnost u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Iskustvo sa terena iz same romske zajednice podelile su aktivistikinje Romske ženske mreže Nada Đuričković, Radmila Nešić, Jasmina Todorović.

Ova konferencija je završni događaj projekata tri organizacije civilnog društva:

 • BIBIJA Romski ženski centar -  RANI BRAKOVI: KRŠENJE PRAVA ROMKINJA
 • STOP dečjim brakovima,  Fondacija Ana i Vlade Divac
 • Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnika/ica romske  zajednice, Beogradski centar za ljudska prava


BIBIJA je pokrenula ovaj projekat sa namerom da se ovo važno pitanje postavi na vrh agende u procesima unapređivanja pozicije romske zajednice u društvu. Projekat je realizovan u 6 romskih beogradskih naselja (Zemun, Surčin, selo Rakovica, Lazarevac, Kijevo i Železnik) u kojima je formirano 6 radioničarskih grupa žena i okupljeno preko 100 Romkinja koje su  direktne korisnice ovog projekta.  Jedan od rezultata projekta je publikacija (PRE)RANI BRAKOVI - ŽIVOTNE PRIČE ROMKINJA U SRBIJI i preporuke.

Preporuke iz ove publikacije su sledeće:

Civilno društvo

 • Romske ženske organizacije civilnog društva treba da preuzmu liderstvo u pokretanju i realizovanju istraživanja o problemu dečijih, ranih, maloletničkih ili ugovorenih brakova na većem uzorku sa ciljem utvrđivanja uzroka, rasprostranjenosti i posledica ove pojave.
 • Poseban deo istraživanja treba da bude usmeren ka detektovanju prakse relevantnih institucija, centara za socijalni rad, sudova i drugih resornih institucija.
 • Romske organizacije i romski lideri treba da zajedničkim radom na terenu sa ženskim romskim organizacijama pružaju podršku porodici, posebno devojčicama i sprečavaju rano napuštanje škole i udaju. 

Donatori

 • U saradnji sa stručnjacima/kinjama u ovoj oblasti i romskim ženskim organizacijama donatori treba da usmere svoje aktivnosti koje će na adekvatan i dugoročan način odgovoriti na potrebe zajednice.
 • Donatori treba da afirmativno pristupe autohtonim romskim organizacijama i romskim aktivistkinjama i aktivistima koji imaju čvrste veze sa zajednicom što im omogućava određeni uticaj u samoj zajednici i promenu stavova zajednice prema ulozi žene u porodici.
 • Kreiranje kontinuiranog donatorskog programa podrške ekonomskog osnaživanja romskih porodica, sa posebnim fokusom na ekonomsko osnaživanje Romkinja.

Institucije

- Institucije na nacionalnom i lokalnom nivou treba da kreiraju obuke za:
 • zaposlene u školama
 • u centrima za socijalni rad
 • zdravstvenim ustanovama
 • policiji  i
 • sudstvu sa ciljem edukacije o kulturi i tradiciji romskog naroda i senzibilizacije na potrebe romske zajednice, uz razvijanje negovanja kulturoloških razlika i zagovarajući borbu protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije.
Obuke treba da predlože najbolja rešenja za reagovanje u slučaju sumnje ili otkrivanja ranog braka za svaku od institucija.
Institucije treba da strateški pristupe rešavanju ovog problema  kroz kreiranje specifičnih mera za podršku romskoj deci, pre svega, devojčicama za ulazak i ostajanje u sistemu osnovnog i srednjeg obrazovanja. 
Nacionalne i lokalne institucije treba da omoguće odraslim Romkinjama koje su napustile školu podršku u opismenjavanju i sticanju obrazovanja.
Unapređivanje programa podrške ekonomskog osnaživanja romskih porodica, sa posebnim fokusom na ekonomsko osnaživanje Romkinja. 

12767797 1084845881546592 1578072692 n

12325422 1084823044882209 1310245767 n

12769488 1084846194879894 560376224 n

12782556 1084846444879869 983054831 n

12784521 1084846598213187 1970507037 n