Konferencija "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama"

image003

Najava Regionalne konferencije: "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama"

19. septembar 2019.
Palata Srbija
Bulevar Mihajla Pupina 2
Beograd, Srbija


Romski ženski centar Bibija u partnerstvu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost I Koordinacionim telom za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Vlade Republike Srbije organizuje Regionalnu konferenciju"Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja prema ženama".

Konferencija se organizuje u okviru regionalnog programa EU / UN Women “Zaustavljanje nasilja prema ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti”.

Regionalne partnerske rganizacije na projektu su: Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma "Otaharin", Bijeljina, Bosna i Hercegovina; "NVO Mladi Romi", Herceg Novi, Crna Gora; i Asocijacija za žene i mlade "Luludi", Skoplje, Severna Makedonija.

Svrha konferencije je da predstavnici/ce Vlada zemalja učesnica, organizacija civilnog društva koje se bave položajem Romkinja, eksperti/kinje i međunarodna zajednica udruže snage kako bi doprineli razvoju mera usmerenih ka smanjenju višestrukih, međusobno povezanih nejednakosti, diskriminacije i nasilja prema Romkinjama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Na konferenciji će biti predstavljen Regionalni izveštaj o primeni Konvencije UN o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u vezi sa diskriminacijom Romkinja u oblastima zdravstvene zaštite, dečjih brakova, rodno zasnovanog asilja i nasilja u porodici, sa ciljem usvajanja Zajedničke izjave sa preporukama za donosioce odluka na svim nivoima za poboljšanje položaja Romkinja u region Zapadnog Balkana.

Projekat - Sve za decu: Mobilizacija zajednice za podršku razvoju romske dece...

PROJEKAT:  SVE ZA DECU: MOBILIZACIJA ZAJEDNICE ZA PODRŠKU RAZVOJU ROMSKE DECE U NAJRANIJEM DETINJSTVU

POZICIJA: Senior stručnjak-kinja za procenu delovanja lokalnih timova za podršku ranom razvoju dece koja žive u romskim naseljima u sledećim lokalnim samoupravama: Beograd – gradske opštine Zemun i Palilula, Požarevac/Kostolac, Leskovac, Pirot i Kragujevac.

OPIS POSLA

Svrha angažovanja:

1.      Procena efekata, efikasnosti i održivosti intersektorskog rada i pružanje podrške romskim porodicama od strane ustanova/profesionalaca, predstavnika lokalnih samouprava i aktivista nevladinih organizacija, primenom strategija i metodologije usmerenih na porodicu, kroz individualno planiranje podrške po modelu „jedan plan za jedno dete/porodicu“.

2.      Definisanje preporuka za dalje osnaživanje lokalnih timova za podršku ranom razvoju, unapređivanje inter-sektorskog rada i postojećih mehanizama podrške tri relevantna sistema (zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite).

Produkti koji treba da budu isporučeni

Metodologija istraživanja i instrumenti za prikupljanje podataka na terenu

Izveštaj o procenjenim efektima i intersektorskom radu na lokalnom nivou


Kratak opis najpersepktivnije prakse na lokalu

Preporuke – opšte, prema lokalitetima i prema akterima za dalju izgradnju kapaciteta, povećanje efektivnosti, efikasnosti i održivosti

Skraćeni izveštaj na engleskom jeziku

Projekat:

"Sve za decu: mobilizacija zajednice za podršku razvoju romske dece u najranijem detinjstvu"

Trajanje angažmana:

20 radnih dana u periodu 15. septembar – 10. novembar. 2019. godine

 

1.     Obrazloženje

Projekat doprinosti osnaživanju i podržavanju intersektorskog rada sa romskim porodicama kroz individualne, grupne i aktivnosti u zajednici, planirane i realizovane od strane lokalnih timova za podršku ranom razvoju (koji funkcionišu kao deo mobilnih timova za inkluziju Roma gde oni postoje ili nezavisno) i uz uključivanje postojećih mehanizama podrške, odnosno postojećih i novih programa i usluga na lokalu. Lokalni timovi, sastavljeni od predstavnika-ice tri relevantna sistema (zdravstvena i socijana zaštita, obrazovanje/predškolska ustanova), predstavnika-ica lokalne samouprave (najpre romski koordinator gde postoji) i  organizacija civilnog društva su osnovna karika kroz koju se ostvaruje podrška porodicama i deci u peirodu najosetljivijem za razvoj i učenje. Cilj ovog načina rada je efikasnije povezivanje lokalnih romskih organizacija sa institucijama tri najvažnija sistema, kako bi se kreirale efikasne i uspešne intersektorske aktivnosti za unapređenje položaja romskih porodica i kako bi se umanjili rizici po zdravlje i opšti razvoj dece koja žive u nestimulativnim uslovima. Patronažne sestre, zdravstvene medijatorke i aktivisti-kinje organizacija civilnog društva direktno rade sa romskim porodicama sa decom uzrasta do šest godina, a koje žive u podstanardnim naseljima.

Kroz saradnju svih aktera koji rade na terenu i drugih zaposlenih u domu zdravlja, centru za socijalni rad, predškolskoj ustanovi, jedinici lokalne samouprave, roditelji su dodatno  podržani za prevazilaženje specifičnih problema u oblasti zdravlja i razvoja dece, ishrane, imunizacije, higijene, bezbednosti, zaštite od diskriminacije i drugih problemima sa kojima se deca i porodice souočavaju u od najranijeg uzrasta deteta.

Veliki značaj u ovim aktivnostima imaju patronažne i pedijatrijske službe koje u okviru svojih redovnih poseta najčešće viđaju porodice i u prilici su da vrlo rano prepoznaju rizike po zdrav rast i razvoj dece, kao i rane pokazatelje da razvoj ne protiče kako je očekivano. Projektom je planirano da primenom određenih instrumenata (ček-lista) za evidentiranje i rano prepoznavanje rizika, patronažne sestre markiraju porodice kojima je potrebna integrisana (inter-sektorska) podrška, kao i da se na osnovu ovih potreba, a uz pristanak porodice,  kroz Lokalni tim za podršku ranom razvoju, zajedno sa partnerima, kreira plan podrške za ove porodice. Plan podrške uključuje aktivnosti koje su odgovornost različitih aktera, u skladu sa prepoznatim potrebama, a tim periodično sagledava rezultate rada i dodaje nove ciljeve za porodicu odnosno po ispunjenju svih ciljeva isključuje porodicu iz intenzivnog fokusa rada tima. Takođe, lokalni timovi u podršku su uključili različite aktere iz lokalne zajednice, koristići, pre svega, postojeće institucionalne mehanizme i procedure za podršku porodicama iz osetljivih grupa. Kroz posete porodici od strane zdravstvenih medijatorki i aktivista, organizacije civilnog društva svojim programima osnažuju i edukuju porodice, pružaju im potrebne informacije, znanja, veštine i druge vidove podrške, od važnosti za zdravlje, rast i razvoj dece i za unapređivanje roditeljskih veština i kompetencija. Efekti podrške, treba da bude izmereni i kontinuitet obezbeđen ponovljenim redovnim posetama patronažne sestre, koja koristeći ček liste prati promene i napredak u razvoju deteta i u roditeljskim praksama u oblasti zdravlja, ishrane, imunizacije, podsticanja igre i učenja i o tome informiše tim.

2.     Cilj angažovanja senior stručnjaka-kinje:

Cilj angažovanja stručnjaka-kinje je:

1.      Procena efekata, efikasnosti i održivosti intersektorskog rada i pružanje podrške romskim porodicama od strane ustanova/profesionalaca, predstavnika lokalnih samouprava i aktivista organizacija civilnog društva, primenom strategija i metodologije usmerenih na porodicu, kroz individualno planiranje podrške po modelu „jedan plan za jedno dete/porodicu“

2.      Definisanje preporuka za dalje osnaživanje lokalnih timova za podršku ranom razvoju, unapređivanje inter-sektorskog rada i postojećih mehanizama podrške tri relevantna sistema (zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite)

S obzirom da su lokalni timovi formirani od predstavnika tri relevantna sistema (zdravstvena i  socijana zaštita, obrazovanje), predstavnika lokalne samouprave i organizacija civilnog durštva, ili u okviru mobilnih timova za inkluziju Roma u opštinama gde oni postoje ili kao nezavisni, važno je da se procenom obuhvati:

 • način organizacije lokalnog tima u odnosu na održivost funkcionisanja lokalnog tima unutar lokalne samouprave (kao deo mobilnog tima za inkluziju Roma, ili deo drugih inter-sektorskih struktura)
 • kvalitet i efikasnost saradnje svih aktera/profesionalaca uključenih u kreiranje i pružanje podrške porodici i deci iz romske zajednice, na lokalnom nivou (zaposleni u domu zdravlja, centru za socijalni rad, predškolskoj ustanovi, jedinici lokalne samouprave);
 • kvalitet povezivanja lokalnih romskih orgnaizacija i institucija iz tri sistema;
 • relevantnost, efektivnost i efikasnost korišćenja mehanizma izrade individualnog plana podrške za dete i porodicu – procene, planiranja, praćenja njegove realizacije, i mogućnost održivosti ovog mehanizma u sistemu
 • obuhvat i domet posebnih intersektorskih aktivnosti, koje su kreirane i tokom projekta realizovane, za unapređivanje položaja romskih porodica kroz ostvarivanje ciljeva definisanih individualnim planovima podrške za dete i porodicu, sa ciljem da se umanje rizici po zdravlje i unapredi opšti razvoj dece u romskim pordicama koje žive u nestimulativnim uslovima;
 • efikasnost preduzetih terenskih aktivnosti patronažnih sestara, zdravstvenih medijatorki i aktivisti organizacija civilnog društva za rad sa romskim porodicama, proeca dobijenje i potrebne podrške za dalju izgradnju njihovih kapaciteta;
 • efikasnost/iskorišćenost postojećih mehanizama podrške u lokalnim zajednicama (kao što su mobilni tim za inkluziju Roma, koordinator za romska pitanja, pedagoški asistent u predškolskoj ustanovi, referent za društvene delatnosti, usluge podrške porodici kroz centar za socijalni rad i programe socijalne zaštite, patronažna i pedijatrijska služba doma zdravlja, inter-resorna komisija, nevladin sektor);
 • programska usmerenost na rada sa romskim porodicama u romskim zajednicama, radi pružanja podrške za prevazilaženje specifičnih problema u oblasti zdravlja dece, ishrane, imunizacije, higijene, bezbednosti , razvojnih problema dece, diskriminacije i drugih problemima sa kojima se suočavaju
 • potrebe za zagovaranjem i daljom izradnjom kapaciteta aktera radi poboljšanja efekata zadovoljavanja potreba deteta i porodice.
3.     Obaveze senior stručnjaka-kinje:

 • Upoznavanje sa dokumentacijom, procesima i aktivnostima koji su podržani projektom, sastanka sa projektnim timom BIBIJE , UNICEFom i eventualno obilzak nekog od timova radi prikupljanja potrebnmih informacija za razvoj metodologije
 • Kreiranje metodologije i potrebnih instrumenata za realizaciju analize i procene efekata uspešnosti delovanja i kapaciteta lokalnog tima za rani razvoj i procenu adekvatnosti projektnih aktivnosti;
 • Predstavljanje metodologije i dogovor o planu rada;
 • Organizacija i realizacija najmanje 6 radnih sastanaka sa lokalnim timovima za rani razvoj, po jedan radni sastanak sa svakim lokalnim timom u šest jedinica lokalne samouprave ;
 • Sasatanka sa SKGO projektnim timom u odnosu radi sagledavanja rada mobilnih timova i strategije njihovog osnaživanja i eventualno drugim akterima koji deluju na lokalnom nivou
 • Analiza informacija dobijenih od predstavnika-ica lokalnog tima za rani razvoj u šest jedinica  lokalne samouprave ;
 • Analiza primene određenih instrumenata u radu patronažnih službi (ček-lista) za evidentiranje i rano prepoznavanje rizika;
 • Analiza procesa izrade i praćenja indivudlanog plana podrške za dete i porodicu 
 • Analiza intersektorskih aktivnosti realizovanih tokom projekta za unapređivanje položaja romskih porodica kroz ostvarivanje ciljeva definisanih individualnim planovima podrške za dete i porodicu;
 • Procena kapaciteta i spremnosti lokalnih institucija i lokalnih romskih organizacija  za kreiranje i pružanje adekvatne podrške porodicama/roditeljima/zakonskim zastupnicima/deci;
 • Priprema analitičkog dokumenta koja sadrži procenu efekata i održivosti intersektorskog rada u oblasti podrške romskim porodicama i deci u oblasti zdravstvne i socijalne zaštite i ranog razvoja;
 • Opis najperspektivnijeg modela organizacije i rada intersektorskog tima
 • Kreiranje  specifičnih preporuka za svaki lokalni tim i opštih preporuka za podršku ranom razvoju, za unapređivanje inter-sektorskog rada i postojećih mehanizama podrške tri relevantna sistema (zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite);
 • Učešće u predstavljanju analitičkog dokumenta u šest lokalnih samouprava: Beograd – gradske opštine Zemun i Palilula, Požarevac/Kostolac, Leskovac, Pirot i Kragujevac.
 • Sažetak izveštaja na engleskom jeziku;
 • Izveštaj o radu
4.     Uslovi

Potrebne kvalifikacije, znanja i veštine:
 • Najmanje univerzitetska diploma iz oblasti obrazovanja, društvenih ili humanističkih nauka;
 • Minimalno pet godina kontinuiranog iskustva u istraživanjima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovanja dece;
 • Iskustvo u razvijanju sličnih dokumenata/analiza;
 • Odlično poznavanje engleskog i srpskog jezika;
 • Odlične analitičke i komunikacione veštine.
Radno i profesionalno iskustvo:
 
 • Razumevanje problema i potreba romske zajednice u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite i obrazovanja, sa naglaskom na razumevanje ranog razvoja dece;
 • Poznavanje i iskustvo u radu sa lokalnim samoupravama
 • Specifično iskustvo u radu sa civilnim društvom, posebno romskim, zatim sa porodicama/roditeljima/zakonskim zastupnicima i decom koja pripadaju ranjivim kategorijama, kao i sa lokalnim institucijama;
 • Iskustvo u radu sa marginalizovanim kategorijama stanovništva.
5.     Vremenski okvir

 
Zadatak

Broj radnih dana

Vremenski period

Pripremni sastanak sa PT i UNICEFom i analiza projektne dokumentacije i procesa 1

Do 20.09.2019.

Predlog istraživačke metodologije i instrumenata 2

Do 25. 09 2019

Plan poseta lokalnim timovima za rani razvoj i prikupljanje podataka na terenu u 6 lokalnih samouprava 4

Do 05.10.2019.

Analiza podataka, preporuke i prvi draft izveštaja 5

Do 20.10.2019

Prikupljanje komentara na prvi draft i preporuke 2

Do 25.10.2019.

Konačni izveštaj sa preprukama i sažetkom na engleskom  jeziku

2

Do 31.10.2019.

Učešće u predstavljanju izveštaja u 6 lokalnih samouprava 4

01-10.11.2019.

  20

 


6.     Trajanje angažovanja

Period angažovanja: 15. septembar – 10. novembar. 2019. godine
Ukupno dana angažovanja: 20 radnih dana.                     

7.     Podnošenje prijave

1. Ne postoji standardni obrazac za prijavu.  Prijava treba da sadrži ime i prezime podnosioca, naziv  pozicije i datum ponošenja prijave.
2. Stručnjak/kinja  treba da pošalje biografiju sa detaljnim podacima u vezi sa prethodnim  iskustvom u istraživanju u oblasti ranog razvoja dece, rada sa osetljivim društvenim grupama, posebno romskom zajednicom, kao i biografske podatke o realizovanim sličnim poslovima.
3. Rok za podnošenje prijave  je  09. septembar 2019. godine do 17,00 h.
4. Prijavu treba podneti elektronskim putem na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Angažovanje ekspertkinje za projekat

  
1Opis poslova (ToR) za pisanje  regionalnog izveštaja o primeni Istanbulske konvencije i CEDAW konvencije


BIBIJA Romski ženski centar i UN WOMEN

Regionalna kancelarija za Evropu i Centralnu Aziju realizuju projekat  "UJEDINJENO ZA ZAUSTAVLJANJE NASILJA NAD ŽENAMA"

Projekat je fokusiran na ujedinjenje glasova građana i građanki, žena, nacionalnih i lokalnih NVO, eksperata i ekspertkinja, branioca i braniteljski ljudskih prava, aktivista i aktivistkinja organizacija civilnog društva i nacionalnih organizacija koje rade na romskim i rodnim pitanjima, za zaustavljanje nasilja nad ženama.

Opsti cilj projekta

Doprinos unapređivanju mera koje su usmerene na smanjenje višestrukih, međusobno povezanih neravnopravnosti, diskriminacije i nasilja nad Romkinjama. Aktivne organizacije civilnog društva u prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama su ključni akteri u monitoring i implementaciji i CEDAW-a i Istanbulske konvencije. Ovaj Projekat podržava  OCD da ispune svoju ulogu. Jačanje glasa Romkinja da prate, izveštavaju i zastupaju sprovođenje konvencije Saveta Evrope o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (poznata i kao Istanbulska konvencija) i Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

Opis potreba:

Angažovani ekspert/kinja će  biti odgovoran/na za:

1.Objedinjavanje  nacionalnih izveštaja o primeni Istanbulske i CEDAW konvencije sačinjenih od nacionalnih eksperata   a  dostavljenih od strane  partnera na projektu iz Makedonije, Crne Gore, BiH i Republike Srbije.   

2. Priprema regionalnog izveštaja na srpskom i engleskom jeziku.

2. Učešće na regionalnom sastanku partnerskih organizacija.

3. Učešće i predstavljanje regionalnog izveštaja na jednodnevnoj regionalnoj konferenciji.

Raspored

 Angažovana  ekspertkinja će realizovati  aktivnost od 10. maja  2019.  do 15. juna 2019. godine.

Podnošenje i vrednost predloga-ponude

Ne postoji standardni obrazac za predlog-ponudu.

1. Predračun potrebnih sredstava, u dinarskoj valuti. Vrednost ugovora bit će određena prema prihvaćenoj ponudi.

Sve aplikacije pristigle do 6. maja 2019. godine do 15,00 časova putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  biće razmatrane.

Sve aplikacije koje ne ispune zadate kriterijume, neće biti razmatrane.
                              .

Srećan 8. april Međunarodni dan Roma

romi8. april obeležava se kao Međunarodni dan Roma od 1990. godine.

 

Ovaj dan predstavlja sećanje na Prvi međunarodni kongres Roma koji je održan 1971. godine u Londonu. Na ovom kongresu razgovaralo se o socijalnim pitanjima Roma, romskom jeziku, kulturi, obrazovanju i ratnim zločinima počinjenim nad pripadnicima romske populacije u Drugom svetskog ratu. Usvojena je romska zastava, himna pesma Đelem, đelem, kao i ime za romski narod Romi.

 

Bahtalo 8. aprili Maškarthemutno Dive e Romengo

Srećan 8. april Međunarodni dan Roma

Happy April 8 International Roma Day!

Proglašeni dobitnici ovogodišnje Nagrade EU za integraciju Roma...

bibija

 

Evropska komisija je na zvaničnoj ceremoniji objavila dobitnike Treće EU nagrade za integraciju Roma za Zapadni Balkan i Tursku. Pokrenuta 2014. godine, nagrada ima za cilj da naglasi politički značaj integracije Roma u procesu proširenja EU, da poveća ulogu ključnih igrača, i da pokaže odlučnost i posvećenost EU da poboljša socijalnu inkluziju Roma.

Potpuni spisak i biografije dobitnika možete pronaći ovde.

 

 

 

 
svasicSlavica Vasić

 

Slavica je aktivistkinja i suosnivačica Romskog ženskog centra “BIBIJA“, osnovanog 1998. godine u Beogradu. Misija centra je jačanje položaja Romkinja u društvu i vidljivost njihovih prava, uključujući i pravo na obrazovanje, slobodan izbor partnera, zapošljavanje i adekvatne zdravstvene usluge. “BIBIJA” je takođe posvećena rešavanju pitanja nasilja nad Romkinjama i ranih brakova u romskoj zajednici.
Slavica je posebno uključena u socijalnu integraciju žena iz višestruko marginaliziranih grupa. Doprinela je povećanju vidljivosti marginaliziranih Romkinja na tržištu rada, ali i skretanju pažnje javnosti na predrasude i stereotipe prema Romkinjama i drugim marginaliziranim grupama. Posebno je posvećena pomaganju devojčicama u njihovom obrazovanju.
Takođe je učestvovala u izradi nekoliko strateških dokumenata vezanih za rodnu ravnopravnost i socijalnu inkluziju Roma i Romkinja. Ona nastavlja da prati javnu politiku u tim sektorima.
“Moja prava nagrada su devojke, mlade žene koje su uspele da promene svoje živote. Već vidim promene u nekim mlađim devojkama; najvažnija stvar za romske žene ili devojke je obrazovanje. Želimo da smanjimo broj ranih brakova, želimo da se romske devojke obrazuju, želimo da budu kao i sve druge žene u Srbiji“, tvrdi ona.

 

Han: Odajemo počast pokretačicama promena

 

Komesar EU za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju Johannes Han kaže da nagrada promoviše inkluzivno društvo.

„Оvogodišnjom nagradom, EU odaje počast aktivistkinjama Romkinjama, pokretačicama promena, čija posvećenost doprinosi promovisanju inkluzivnijeg društva. Unapređenje ženskog liderstva i ekonomskog osnaživanja je apsolutni prioritet Evropske unije. Mi promovišemo ravnopravnost polova i osnaživanje žena u svim aspektima naše politike, kako unutar tako i izvan EU, jer je to na dobrobit svih.“
Od procenjenih 10-12 miliona Roma koji žive u Evropi, oko milion živi na zapadnom Balkanu i oko 2,8 miliona živi u Turskoj. Romi imaju bogatu kulturu i istoriju, koja je neraskidivo povezana sa Evropom, ali su se takođe suočili sa dugom istorijom siromaštva i isključenosti. Iako su ravnopravni građani, previše ih je još uvek žrtve rasizma, diskriminacije, socijalne isključenosti i žive u velikom siromaštvu. Poboljšanje inkluzije Roma stoga i dalje ostaje ključni prioritet za EU i efikasna integracija postaje jedan od uslova koje zemlje proširenja moraju ispuniti kako bi postale država članica.

bibija 3bibijaa1

"16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama"

Danas počinje kampanja "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama". BIBIJA i ove godine aktivno zagovara nultu toleranciju na nasilje prema Romkinjama.

PROGOVORI – PROTIV NASILJA SE IZBORI

 Preporuke

A.   Strateški i zakonodavni okvir

 • Neophodno je primenjivati zakonske odredbe ravnopravno na sve građane i građanke Republike Srbije u skladu sa Istambulskom konvencijom.
 • Potrebna je strožija kaznena politika u oblasti borbe protiv nasilja prema ženama.
 • U najskorije vreme pristupiti izradi novog strateškog okvira koji će definisati mere protiv nasilja prema ženama, sa posebnim merama koje se odnose na bolju zaštitu Romkinja u situaciji nasilja.
 • Ženska parlamentarna mreža treba da uvrsti temu položaja Romkinja u agendu svog delovanja.


B.    Institucionalni odgovor države na nasilje prema ženama u porodici i partnerskim odnosima

 • Uspostaviti sveobuhvatni pristup borbi protiv nasilja prema ženama, sa fokusom na žene iz društveno osetljivih grupa, koji će uključivati obrazovanje, rad i zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i stanovanje.
 • Koordinisati razne aktivnosti u ovoj oblasti na svim nivoima.
 • Uspostavljanje baze podataka i evidencije žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima, koja će sadržavati i etnički osetljive podatke,  sa ciljem boljeg planiranja strateških mera. 
 • Uspostavljanje nacionalne SOS linije, koja će biti besplatna i  dostupna i Romkinjama u romskim naseljima.
 • Da se u AP uz novu Strategiju za Rome/kinje ubaci u cilju za socijalnu zastitu i mere i aktivnosti vezano za zastitu Romkinja od nasilja.


C.    Saradnja organizacija civilnog društva i institucija na nacionalnom i lokalnom nivou

 • Neophodno je uspostaviti čvršću saradnju između lokalnih institucija i civilnog društva kroz potpisivanje lokalnih sporazuma o saradnji.
 • Uključivanje romskih ženskih organizacija u lokalne timove za zaštitu od nasilja.
 • Pokrenuti sveobuhvatno istraživanje o rasprostranjenosti i uzrocima nasilja prema Romkinjama.


D.    Lokalni nivo

 • Doslovna primena Opšteg i posebnih protokola za suzbijanje i sprečavanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima na lokalnom niovu.
 • Neophodno je kontinuirano stručno usavršavanje kako instituciaj na lokalu tako i organizacija civilnog društva. 


E.    Mediji

 • Neophodno je stalno stručno usavršavanje o načinima izveštavanja o temi nasilja u porodici i partnerskim odnosima, sa fokusom na Romkinje i žene iz društveno osetljivih grupa.
 • Sankcionisanje senzacionalnističkog izveštavanja u medijima.

 

1bb

2 bb

Bibija romski ženski centar - prvih 20 godina

Bibija romski ženski centar je proslavila 20 godina rada u četvrtak, 4.oktobra, u Impact Hub-u.

Sa nama su bili naši dragi prijatelji i prijateljice, kolege, koleginice, saradnici, saradnice da zajedno proslavimo naših prvih 20 godina.

1234567

Održan prvi Regionalni Koordinacioni sastanak Romskih organizacija za zaustavljanje nasilja nad ženama

1Romske ženske organizacije iz Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije, okupile su se u Skoplju 21. i 22. septembra na prvom koordinacijskom sastanku partnerskih organizacija na regionalnom projektu “Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja nad ženama”.

Ovaj projekat za cilj ima jačanje kapaciteta romskih ženskih organizacija kako bi mogle da utiču na stvaranje podsticajnog normativnog okvira. Takođe će pružiti i podršku regionalnim koalicijama za razmenu dobrih praksa, kreiranju zajedničkih materijala koji se mogu primeniti na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou. Deo je regionalnog programa “Implementing Norms, Changing Minds: Ending Violence Against Women in the Western Balkans and Turkey”, koji sprovode UN Women uz podršku Evropske Unije.

Sastanak je organizovan sa ciljem koordinacije aktivnosti za ponovno uspostavljanje romskih ženskih mreža na nacionalnom nivou i mapiranje 5-10 romskih i ne-romskih ženskih organizacija koje će biti pozvane da kreiraju mreže na nacionalnom nivou u svojim zemljama. Partneri Romski ženski centar Bibija (Srbija), Romska asocijacija za žene i mlade Luludi (Makedonija), Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma Otaharin (Bosna i Hercegovina), NVO Mladi Romi(Crna Gora) koji su prisustvovali sastanku koordiniraće rad mreža u svojim zemljama.

Uspostavljene/ponovo uspostavljene nacionalne mreže organizacija će učestvovati u izradi monitoring izveštaja o implementaciji i sprovođenju konvencije Saveta Evrope o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (Istambulska konvencija) i Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i davnju preporuka za države i druge aktere za zaustavljanje nasilja nad ženama.

Sastanku je prisustvovala i stručnjakinja angažovana za razvoj monitoring matrice koja će služiti kao osnova za prikupljanje podataka i pripremu monitoring izveštaja u skladu sa CEDAW om i Istambulskom konvencijom.

Bibija objavljuje javni konkurs za poziciju ASISTENT/KINJA

Tražimo:  asistenta/kinju na projektu "Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja nad ženama"

cvfotoBIBIJA ROMSKI ŽENSKI CENTAR objavljuje Javni konkurs za poziciju ASISTENT/KINJA

Broj izvršitelja/ki:  Jedan (1)

Asistent/kinja na projektu odgovorna je Upravnom odboru Bibije - Romskog ženskog centra.

Opis zadatka i poslova:
1.      Redovno kontaktira sa partnerim u okviru projektih aktivnosti
2.      Učestvuje u pripremi i koordinaciji promocije i saopštenja za medije i javnost
3.      Organizuje sastanke i  pres konferencije
4.      Prikuplja, analizira i obrađuje prikupljene podatke od partnera za potrebe izrade projektnih izveštaja
5.      Učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih izveštaja

Stručna sprema: Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije)

Radno iskustvo: Minimum 2 godine u NVO sektoru

Posebni uslovi:

 • Poznavanje engleskog jezika – napredni nivo
 • Sposobnost samostalnog delovanja i pokretanje inicijative
 • Sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu
 • Analitičke sposobnosti
 • ·Sposobnost rada u timu i dobar timski duh
Poželjni uslovi:
 •  Iskustvo u radu u nevladinom/civilnom sektoru
Šta možete očekivati:
 • Fiksna plata
 • Radno mesto u Beogradu
 • Pola radnog vremena nedeljno – 20 h nedeljno
 • Saradnja sa domaćim i inostranim partnerskim organizacijama, institucijama i medijima
 • Putovanja u zemlji i inostranstvu
 • Učešće u razvoju i unapređenju programa Bibije Romskog ženskog centra
Tip angažovanja: Ugovor o autorskom delu

Period angažovanja: Godinu dana
 
Način prijave:
Svi zainteresovani kandidati i kandidati/kinje treba da pošalju svoj CV, spisak referenci i kontakte pređašnjih poslodavaca, kao i motivaciono pismo (do 500 reči) na email adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naznakom „Prijava za radno mesto asistenta na projektu“ najkasnije do 10.08.2018. godine (do 23:59h). Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kandidati/kinje koje prođu u uži krug biće pozvani/e na razgovor pred komisijom koji će se obaviti u periodu od 13.08. do 15.08.2018. godine.

Predviđen početak radnog angažmana je 20.08.2018. godine, uz obavezan probni rad (upoznavanje sa zaduženjima, odgovornostima, aktuelnim programima i Bibija  timom) u trajanju od 5 radnih dana (50% radnog vremena) u periodu od 20.08. do 31.08. 2018. godine.

Dodatne informacije:
Za više detalja o konkursu pišite nam na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt telefon 063 206 781  (pozivati u periodu od 12h do 16h) 

Projekat "Za aktivnu inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II...

35666969 10209196800037171 9079022639917301760 oBIBIJA Romski ženski centar i CARE International North West Balkans realizuju regionalni projekat "Za aktivnu inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu II- For active Inclusion and Rights of Roma Women in the Western Balkans II -FAIR II".

Regionalne partnerske organizacije u ovom projektu su: "Bolja budućnost", Tuzla, Bosna i Hercegovina; "Centar za romske inicijative", Nikšić, Crna Gora i BIBIJA Romski ženski centar iz Beograda.Projekat je pokrenut sa opštim ciljem da doprinese poboljšanju socio-ekonomske situacije Romkinja i romske zajednice u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Svrha ovog projekta ogleda se u jačanju kapaciteta romskih ženskih organizacija da se uključuju u aktivnosti u vezi sa sprovođenjem strategija na nacionalnom i evropskom nivou i preduzimaju intervencije koje doprinose unapređivanju prava Romkinja i održive socijalne inkluzije romske zajednice.

U Republici Srbiji projekat realizuje BIBIJA – Romski ženski centar iz Beograda sa koalicionim partnerskim organizacijama "Romani cikna" iz Kruševca, "Ženski romski centar Veliki Crljeni" iz Lazarevca i "Pravni sekener" iz Beograda. Partnerskim delovanjem kako na nacionalanom tako i na lokalnom nivou bavimo se temama iz oblasti suzbijanja nasilja prema Romkinjama u porodici i partnerskim odnosima, zdravstvenom zaštitom Romkinja, potom sprečavanjem odustajanja od obrazovanja romskih devojčica i radom na omogućavanju kvalitetnijeg i adekvatnijeg pristupa obrazovanom i svim drugim sistemima za Romkinje u našoj zemlji. Projektne aktivnosti traju do kraja oktobra 2018. godine.

Jedan od ciljeva ovog projekta je predstavljanje dobre prakse u inkluziji romske zajednice. U okviru ove aktivnosti prezentuju se najbolje prakse i razmenjuju se iskustva u povezivanju institucija i civilnog društva. Prošlogodišnja poseta naše delegacije Crnoj Gori, jedna je od aktivnosti ovog projekta. Ova se aktivnost je nastavlja posetom delegacije iz Crne Gore Srbiji, koju čine predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvete, Nacionalne kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, NVO Crnogorski ženski lobi, Centar za romske inicijative. Naša partnerska organizacija iz Crne Gore, Centar za romske inicijative izu Nikšića već dugi niz godina uspešno sarađuje sa institucijama sistema i radi na prevenciji i sprečavanju ranih maloletničkih brakova i obrazovanjem Roma i Romkinja. Delegacija iz Crne Gore je posetila Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava, NVO Atina, Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i Minstarstvo građevinarstva, Nacionalni savet romske nacionalne manjine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelariju za ljudska i manjinska prava i Romski edukativni fond. Razgovarali smo o tome šta je do sada Republika Srbija uradila do sada kada je u pitanju položaj Roma i Romkinja, koliko rani ugovoreni brakovi utiču na položaj Romkinja, kao i da se predstave dobre prakse Republike Srbije kada je ova tema u pitanju.

Poseta delegacije iz Crne Gore Srbiji bila je 19. i 20. juna 2018 godine.

35686733 10209200328005368 8124683857388634112 o35859340 10209196805437306 1144699992309497856 o35923433 10209200336845589 2527260337237917696 o

35812570 10209200332045469 4125602377443049472 o